Skip to: site menu | section menu | main content

English | 中文 | 한국어 | 日本語 | Tiếng Việt

Văn Phòng Luật Moses

Cung cấp những dịch vụ về di trú từ năm 1988

Currently viewing: Văn Phòng Luật Moses » Trang chủ » Định cư diện đầu tư kinh doanh » Provincial Nominee Program (PNP)

Provincial Nominee Program (PNP)-Business Stream


*Lưu ý: Thông tin sau được cập nhật kể từ tháng 9 năm 2017. Tất cả các danh mục và tiêu chí có thể thay đổi bất kỳ lúc nào. Vui lòng liên lạc với văn phòng luật Marvin Moses để nhận được thông tin cập nhật mới nhất.

CLICK HERE