Skip to: site menu | section menu | main content

English | 中文 | 한국어 | 日本語 | Tiếng Việt

Văn Phòng Luật Moses

Cung cấp những dịch vụ về di trú từ năm 1988

Currently viewing: Văn Phòng Luật Moses » Thông tin về chúng tôi » Chủ trương sứ mệnh

416-599-3888
416-593-1352
info@immlawbymoses.com

Thành viên của Luật Sư Đoàn Tối cao Canada và Hội Vành Móng Ngựa Canada

CHỦ TRƯƠNG SỨ MỆNH


 1. Caring - Tận tình

 2. Honesty - Trung thực

 3. Fairness - Công bằng

 4. Integrity - Ngay thẳng

 5. Trust - Tin tưởng

 6. Respect - Tôn trọng

 7. Commitment - Cam kết

 8. Professional - Chuyên nghiệp

 9. Competent - Có khả năng

 10. Efficient - Hiệu quả

 11. Discretion - Thận trọng

 12. Accountability - Trách nhiệm