Skip to: site menu | section menu | main content

English | 中文 | 한국어 | 日本語 | Tiếng Việt

穆文法律事务所

自1988年开始提供移民咨询服务

Currently viewing: 穆文法律事务所 » 首页 » 免费评估

加拿大永久居居留权评估表

* 必填栏

 • 1
 • 姓名
 •  
 •  
 •  
 • 2
 • 3
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 6
 •  
 •  
 • 7
 •  
 • 8
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 9
 • 10
 • 经何人介绍至穆文事务所 (填适当的一格)
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 有以下亲戚现居加拿大
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 英语能力
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 15
 • 法语能力
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 16
 • 教育程度
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 17
 • 当前职业
 •  
 •  
 •  
 • 18
 • 以往职业
 •  
 •  
 •  
 • 19
 • 以往职业
 •  
 •  
 •  
 • 20
 • 以往职业
 •  
 •  
 •  
 • 21
 • 以往职业
 •  
 •  
 •  
 • 22
 • 估计若申请成功有多少资产能带到加拿大
 •  
 •  
 •  
 • 23
 • 仅供商业移民申请人士填写
 •  
 •  
 • 24
 • 您本人或任何随行需赡养家属
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 25
 • 26
 •